Policy

Samtliga projekt vi medverkar till ska tjäna sitt syfte för dagens likväl som morgondagens användare och kunder. Vår verksamhet ska därför genomsyras av genomtänkta och tydliga policys sett till kvalitet och miljö. Vi har också en skyldighet mot våra anställda att prestera en trygg, säker och stimulerande arbetsmiljö.

Våra policys ska ses som ett internt stöd för våra egna medarbetare men också som en trygghetsdeklaration gentemot dig som kund.

Våra mål kan kortfattat summeras enligt följande:

KVALITET

CONSTOS kvalitetsmål är att överlämna med noll fel vid rätt tid till nöjd kund.

MILJÖ

CONSTO ska bedriva ett miljöarbete som gör att vi förebygger och minimerar negativ miljöpåverkan.

I praktiken innebär detta att:

  • Vi i planering och genomförande av vårt arbete ska vi i varje steg ta hänsyn till miljön.
  • Vi ska ta ansvar för att vårt miljötänkande förs vidare till entreprenörer, konsulter och andra som medverkar i byggprocessen.
  • Vi ska medverka till att våra kunders och samhällets krav uppfylls.
  • Vi ska föreslå miljömässigt bättre alternativ till våra kunder när vi anser det befogat.

ARBETSMILJÖ

Bra arbetsmiljö innebär en ständig strävan efter högsta möjliga säkerhet, trygghet och trivsel i arbetet.

Detta innebär en arbetsplats där:

  • Alla är utbildade och informerade om arbetsmiljöansvarets omfattning, innebörd och konsekvenser.
  • Organisation och ansvarsfördelning är klar och tydlig.
  • Alla tar sitt ansvar.