Våra medarbetare ska tycka om att gå till jobbet

En bra arbetsmiljö är i grund och botten en arbetsplats där medarbetare tycker om att gå till jobbet. En arbetsplats med motiverande arbetsuppgifter och god stämning där arbetsskador och olycksfall är sällsynta.

Säkerhet

Personalens säkerhet är en av våra absoluta nyckelfrågor. Vi ägnar därför mycket tid och kraft åt att skapa rutiner som säkerställer en bra arbetsmiljö och minimerar risken för olyckor.

På CONSTO är det ledarens ansvar att driva arbetsmiljöarbetet. Alla som arbetar för CONSTO, med CONSTO eller levererar till CONSTO ska dock göra det på ett säkert och riskmedvetet sätt.

Målsättningen är självklar. Vi måste alltid sträva efter en nollvision vad gäller olyckor. Vi får aldrig tumma på säkerheten.

  • Engagemang och omtanke – Alla har ett personligt ansvar för att vara engagerade och delaktiga i att skapa säkra arbetsplatser, agera säkert och reagera på brister och felaktiga beteenden i omgivningen.
  • Rätt produkter och metoder – Vid val av produkt, metod, utrustning och fordon ska vi alltid ta hänsyn till arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Rätt logistik och ordning och reda på våra byggplatser är en självklarhet.  
  • Riskmedvetenhet – Risken för olyckor och skador minimeras genom löpande kartläggning, bedömning och utvärdering av allt arbete. Målsättningen är att minimera riskbilden i ett så tidigt skede som möjligt. Detta gäller i synnerhet för speciellt riskfyllda arbeten såsom arbete på hög höjd, tung montering och arbete i trafiken. Varje chef ska delta i minst två skyddsronder per år.
  • Kommunikation och kompetens – Genom ständig utveckling och utbildning samt genom diskussioner och dokumentation skapas en hälsosammare och säkrare arbetsmiljö. Vi ska alltid lyfta fram vikten av säkra arbetsplatser, rätt attityd och rätt beteende.
  • Återkoppling – Genom att löpande och regelbundet arbeta med uppföljning och återkoppling förebyggs risker, olyckor, skador och arbetsmiljön förbättras. 
  • På CONSTOS arbetsplatser är det självklart att följa lagar och företagets arbetsmiljöregler.

Trivsel

På CONSTO ska varje medarbetare känna glädje i sitt arbete.

Engagemang och motiviation uppnås genom att på alla sätt skapa känslan av delaktighet i arbetet.